Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Lekker eten lekker lijf

Artikel 1. Definities

De praktijk: Lekker Eten Lekker Lijf staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder KvK nummer 5251951.

De voedingsdeskundige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen; in dit geval Saskia de Ridder, in opdracht van Lekker Eten Lekker Lijf.

De cliënt: de natuurlijke persoon die aan voedingsdeskundige opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de Lekker Eten Lekker Lijf enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, slechts deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden worden cliënt ter hand gesteld bij een het aangaan van de overeenkomst, zijn gepubliceerd op de website van de voedingsdeskundige en zijn bij elke email bijgevoegd.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Lekker Eten Lekker Lijf zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij ontvangst van de betaling. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het gekozen behandelprogramma. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand, nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

De voedingsdeskundige bepaalt de wijze waarop het programma worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

Artikel 5. Annulering

Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een afspraak verliest de cliënt het recht op de betreffende afspraak binnen het behandelprogramma. Indien cliënt betreffende afspraak alsnog wil laten plaatsvinden, is daarvoor een individueel uurtarief van € 90 inclusief BTW verschuldigd.  De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6. Geheimhouding

Voedingsdeskundige is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen voedingsdeskundige een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken.

Artikel 7. Overmacht

Indien de voedingsdeskundige haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de voedingsdeskundige alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt, zal in overleg met cliënt worden besproken om cliënt eventueel over te dragen aan een collega-voedingsdeskundige die het gestarte programma kan voortzetten.

Artikel 8. Tarieven

De tarieven voor de behandelprogramma’s zijn gebaseerd op de meest recente tarieven zoals vermeld op de website en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. 
De tarieven van de voedingsdeskundige zijn niet afhankelijk van de uitkomst van het behandelprogramma en cliënt kan geen beroep doen op restitutie van het betaalde bedrag bij voortijdig afbreken van het behandelprogramma of tegenvallende resultaten. Lekker Eten Lekker Lijf behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven zullen worden gecommuniceerd op de website. Gedurende de looptijd van een behandelprogramma worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 9. Facturering en betaling

Betalingen dienen voorafgaand aan de start van het behandelprogramma te geschieden via bankoverschrijving, tenzij door de voedingsdeskundige anders is bepaald. Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op bankrekening NL40 ABNA 0472 5895 63 van ABNAMRO t.n.v. SDR Beheer. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, wordt de start van het behandelprogramma opgeschort tot het moment dat de betaling is ontvangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de voedingsdeskundige is sprake van een inspanningsverplichting. De voedingsdeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de voedingsdeskundige. De aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige is beperkt tot de verkregen vergoeding voor de betreffende diensten.

Artikel 11. Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van het behandelprogramma wordt overgegaan, heeft Lekker Eten Lekker Lijf geen verplichting tot het (deels) terugbetalen van het bedrag dat voor het behandelprogramma is betaald.

Lekker Eten Lekker Lijf behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever daar vanwege zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling aan Lekker Eten Lekker Lijf van de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en alternatieven bij geschillen

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de voedingsdeskundige zijn woonplaats heeft. Als alternatief op de bemiddeling door de rechter kan in overleg met cliënt gekozen worden voor bemiddeling door onafhankelijke derden of mediation.

Wil jij ook graag lekker eten en een lekker lijf?

Download dan hier een gratis overzicht met 10 gouden tips die het oneindig veel makkelijker voor je gaan maken om gezond te blijven en tegelijk te genieten van het leven.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!